Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2012

woocial
coś miłego i ciepłego - ani mi się waż! :>
Reposted frommajkey majkey viaoora oora
3321 ae00
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaoora oora
woocial
4026 ebb2 500
Reposted frommydlanyrozpylacz mydlanyrozpylacz viaoora oora
woocial
6955 1655
Reposted fromsunlight sunlight viaoora oora
woocial
6955 1655
Reposted fromsunlight sunlight viaoora oora
woocial
3080 039d
Reposted fromparanoiac paranoiac viaoora oora
woocial
Reposted fromAluslaw Aluslaw viaoora oora
woocial

 I'm not a monster

I'm just a sick man

Who would do anything

To have his soul back 

— Greeley Estates
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viaoora oora
woocial
1816 a62d 500
rzeczywistość
Reposted fromapatia apatia viaoora oora

March 28 2012

woocial
6908 2412
Reposted fromappreciation appreciation viaoora oora
woocial
4127 70dd
Reposted fromlovesick lovesick viaoora oora
woocial
Aby zapanować nad człowiekiem, trzeba sprawić, by zaczął się bać.
— Paulo Coelho
Reposted fromdespondency despondency viaoora oora
woocial
4260 7d0d
Nirvana
Reposted fromdomitrz domitrz viaoora oora
woocial
Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie.
— Lord Soper
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaoora oora
woocial
Jakież zadziwiające szaleństwo: zabijać ludzi dla ich dobra.
— Lew Tołstoj
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaoora oora
woocial
Reposted fromcolouredhair colouredhair
woocial

March 15 2012

woocial
4404 8367 500
Sykes.!!! <3
woocial
(...) w mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie- uderzyło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— F. Dostojewski
Reposted fromMissTake MissTake viaoora oora
woocial
9355 e07b
Reposted fromszapoklak szapoklak viaoora oora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl